Miroslav Hroch

Filozof, doktor habilitowany, doktor honoris causa wielu uczelni, profesor historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Karola Pradze. W latach 1993–2000 kierownik Seminarium Historii Powszechnej i Porównawczej na Wydziale Filozoficznym. Jest autorem publikacji o historii porównawczej nowożytnej Europy, procesach narodowotwórczych, handlu i polityce w XVII wieku, roli historycznej „pamięci”. Jego najnowsze książki to: In the national interest. Demands and goals of European national movements (W interesie narodowym. Żądania i cele europejskich ruchów narodowych, 2000), Social preconditions of national revival in Europe (Niezbędne warunki społeczne odrodzenia narodowego w Europie, wyd. 2. 2000), La naturalesa de la nació (2001), Das Europa der Nationen (Europa narodów, 2005), Comparative studies in modern European history: nation, nationalism, social change (Studia porównawcze z nowożytnej historii Europy: naród, nacjonalizm, zmiany społeczne, 2007).

Copyright © Herito 2020