Maciej Czerwiński

Filolog slawista, tłumacz, krytyk literacki, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się językami, kulturami i literaturami byłej Jugosławii, a także pograniczem teorii języka i literatury, w tym problematyką dyskursu historycznego. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie w 2004 roku zdobył tytuł doktora nauk humanistycznych. Część studiów doktoranckich odbył na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Yale w USA, gdzie pełnił funkcję Visiting Assistant in Research (2003). Ostatnio opublikował książki: Semioza gatunku – semioza stylu (2011) i Semiotyka dyskursu historycznego. Znaki i kody w chorwackiej i serbskiej syntezie dziejów narodu (2012). Artykuły publikował w „Studiach z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, „Pamiętniku Literackim”, „Pamiętniku Słowiańskim”, „Stylistyce” oraz w licznych czasopismach południowosłowiańskich. Publicystykę i krytykę literacką zamieszczał w „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku” i „Dwutygodniku”. Współredagował dwujęzyczny reprint albumu z 1881 roku Kraków Zagrzebiowi (2011). Jest członkiem redakcji chorwackiego czasopisma filologicznego „Fluminensia”.

Copyright © Herito 2020