MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: „Kunstschutz – Art Protection in WWI”(Frankfurt nad Odrą / Słubice, 13-15 maja 2024)

Art and Heritage in Central Europe

Call for Papers: 'Art Protection’ in World War I and the Historiographies of Art and Culture in the First Half of the 20th Century. Stakeholders – Networks – Concepts
Europa University Viadrina, Frankfurt nad Odrą – Collegium Polonicum, Słubice, 13-15 maja 2024.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2023.

Wojna nie oszczędza ani cywili, ani dóbr kultury – przeciwnie, wszyscy są narażeni na skierowaną w nich agresję. Zniszczenia i grabieże dziedzictwa kulturowego, stanowiącego integralną część tożsamości narodowej, są świadomie prowadzonymi wrogimi działaniami w ramach agresji wojennej, podobnie jak instrumentalizacja historii usprawiedliwiająca ekspansję terytorialną, czego ekstremalnym przykładem jest agresja Rosji skierowana przeciwko Ukrainie. Jest to oczywiste pogwałcenie zasad Konwencji Haskiej dotyczących ochrony własności kulturowej w przypadku konfliktu zbrojnego, wywodzącej się z Konwencji Haskiej w odniesieniu do praw i zwyczajów wojny lądowej, przyjętej w 1907 roku. Efektywność tego pierwszego traktatu międzynarodowego (poprzedzonego konwencją z 1899 r.) mającego na celu ochronę dóbr kultury na wypadek wojny została poddana ciężkim próbom kilka lat później, w czasie I Wojny Światowej.

Nadchodząca konferencja ma na celu porównawcze badanie strategii i praktyk obchodzenia się z dziedzictwem kulturowym na różnych scenach I Wojny Światowej. Część koncentrować się będzie na Europie Wschodniej i Południowo-wschodniej, z uwzględnieniem Azji Mniejszej, gdzie I Wojna Światowa stanowiła kontynuację wcześniejszych konfliktów (Wojen Bałkańskich z 1912 i 1913 roku), jak również przedłużona była przez walki trwające do 1923 (w tym konflikt polsko-ukraiński i wojnę polsko-sowiecką, następnie walki wyzwoleńcze w państwach bałtyckich, oraz wojnę grecko-turecką).
Przedyskutowane zostaną wstępne etapy oraz efekty długoterminowe koncepcji wypracowanych w tamtych czasach, jak również ostateczne zawłaszczanie dóbr kultury w celu tworzenia narodowych tożsamości i/lub dla osiągnięcia celów geopolitycznych w kolejnych dekadach – aż do aktualnej agresji Rosji przeciw Ukrainie.

Konferencja zamknie projekt badawczy z lat 2020-2024 fundowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki 'Art Protection’ in World War I and the Historiography of Art and Culture in East-Central Europe in the First Half of the 20th Century. Stakeholders – Networks – Concepts (DPWS 2020-11, https://www.bkge.de/Projekte/Kunsthistoriker/Projekt_DPWS.php), który jest prowadzony przez BKGE w Oldenburgu (Robert Born, Beate Störtkuhl) oraz Instytut Sztuki polskiej Akademii Nauk (IS PAN; Ewa Manikowska).
Konferencja jest wynikiem współpracy między Chair of Heritage Studies at the European University Viadrina in Frankfurt/Oder (Paul Zalewski), BKGE oraz IS PAN. Językami konferencji są angielski i niemiecki. Organizatorzy pokryją koszty podróży i zakwaterowania.
Publikacja pokonferencyjna ukaże się w serii BKGE wydawanej przez De Gruyter Publishing House (https://www.degruyter.com/serial/okg-b/html#overview).

Propozycje wystąpień (max. 1500 znaków ze spacjami) z prezentacją (20 minut) wraz z krótkim CV i informacją o aktualnie prowadzonych badaniach należy wysyłać do 30 września 2023 na adres beate.stoertkuhl@bkge.uni-oldenburg.de lub robert.born@bkge.uni-oldenburg.de

Więcej informacji: https://arthist.net/archive/39907

Copyright © Herito 2020